U skladu sa članom 267. Zakona o privrednim društvima RS, dana 26.06.2020. godine sa početkom u 12,00 časova održana je 19. redovna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva “Autoprevoz” a.d., Banja Luka.

Na 19. redovnoj sjednici Skupština akcionara je usvojila finansijske izvještaje, izvještaje o radu organa Društva i izvještaje nezavisnog revizora za 2019. godinu, te je usvojila izmjene i dopune Statuta, imenovala članove upravnog odbora, internog revizora i nezavisnog revizora.

Za članove upravnog odbora imenovani su g. Nebojša Glamočak, g. Dragoslav Mihajlović, g. Goran Račić, g. Borislav Babić i g. Sladomir Đurić.

Skupština je za internog revizora Društva imenovala gđu. Slavicu Radulović, zaposlenu u Društvu, dok je za nezavisnog revizora za 2020. i 2021. godinu izabrana revizorska kuća “Kontal” d.o.o., Banja Luka. Zbog smanjenja troškova i ekonomičnosti u poslovanju Skupština je ukinula odbor za reviziju.

Učešće u radu 19. redovne sjednice Skupštine akcionara privrednog društva “Autoprevoz” a.d., Banja Luka, uzelo je sedam (7) akcionara sa 6.957.494 akcije sa pravom glasa ili 66,683145268 % od ukupnog kapitala.  <više>

 

 

NOVOSTI

logo APBL 15

logo APBL GS 15

 Neobas logo